Marilyn Monroe Pin-Up en 1948
Série "Mattress"
Photographies d'Earl Moran

1948_by_earl_moran_mattress_01_1 1948_by_earl_moran_mattress_02_1
1948_by_earl_moran_mattress_03_1 1948_by_earl_moran_mattress_04_2 1948_by_earl_moran_mattress_05_1

>> photos en double
1948_by_earl_moran_mattress_02_2 1948_by_earl_moran_mattress_03_2 1948_by_earl_moran_mattress_05_2

>> Illustration d'Earl Moran inspirée par cette série
1948_by_earl_moran_mattress_03_pin_up_1