Norma Jeane tire à l'arc  
date inconnue

1940s_arch